Buduccnost u kojoj su gubici vode svedeni na najmanju mogucu meru

Prosečan gubitak vode u danskoj distribuciji vode je manji od 10%. ovaj nivo je među najnižima u svetu, a smanjivanje gubitka vode za piće je tema kojoj se pridaje velika pažnja na globalnom nivou.

Zajedno sa kompanijom DTU, vodosnabdevačima Nordvand i HOFOR i brojnim drugim partnerima u toj branši, kompanija AVK se priključila partnerstvu LEAKman. Njegova svrha je sprovođenje najsavremenije distribucije vode korišćenjem visokotehnoloških proizvoda i tehnika i povezivanjem komponenti i softvera u integrisana rešenja. Cilj je maksimalno smanjiti gubitke vode, a važan deo ovog projekta je efikasno praćenje i upravljanje isticanjem vode u sistemu.

Slučaj: Klampenborg

Kao deo projekta LEAKman, dva vodosnabdevača Nordvand i HOFOR su odabrali dva područja na kojima će biti postavljeni logeri za otkrivanje šuma isticanja vode. Automatsko praćenje obezbeđuje brzo otkrivanje isticanja. Ovo ne samo da smanjuje gubitak vode zbog isticanja, nego i sprečava eskalaciju štete i ozbiljnije finansijske posledice. U kompaniji Nordvand su već videli pozitivne efekte automatskih logera, jer su samo nekoliko dana nakon njihovog postavljanja otkrivena dva isticanja vode.

Automatsko praćenje i izveštavanje

Kompanija Leif Koch A/S je izradila logere za automatsko praćenje i otkrivanje šuma isticanja. Šum isticanja je specifičan i može se prepoznati i razlikovati od pozadinskog šuma pomoću mikrofona u logeru. Prateći intenzitet i učestalost šuma, loger može identifikovati i locirati isticanje.

Logeri za otkrivanje šuma isticanja se mogu programirati za 10.000 slušanja u unapred određeno vreme, obično između 2 i 4 sata ujutro, kada su potrošnja i pozadinski šumovi najmanji. 

Signali će biti poslati u formi audio datoteka sistemu upravljanja vodosnabdevanjem. Ako loger prepozna šum isticanja, audio datoteka će sadržati upozorenje, a onda vodosnabdevač može da locira isticanje.

Postavljanje logera za otkrivanje šuma isticanja

Svaki deo distributivne mreže je opremljen velikim brojem ventila kako bi se omogućilo izolovanje što manjih delova u slučaju pucanja cevi ili potrebe za postavljanjem novih cevi. Ventili se raspoređuju po čitavom delu i zato je zgodno postaviti logere za otkrivanje šuma isticanja zajedno sa ventilima.

Ventili se montiraju na cevima i tu su u kontaktu sa tokom vode. Na vrhu ventila postoji produžno vreteno koje omogućava da se ventilom rukuje (da se otvara/ zatvara) sa nivoa ulice. Ventil i produžno vreteno imaju metalni kontakt, a pošto se zvuk optimalno prenosi kroz metal, ova lokacija pruža optimalne uslove za logere za otkrivanje šuma isticanja.

Produžno vreteno je fiksirano u uličnoj kapi koja se obično instalira na putu ili na trotoaru. Kompanija AVK je izradila plastičnu uličnu kapu u kojoj se može skladištiti potrebna oprema za logere za otkrivanje šuma isticanja, kao što su mikrofon, softverske instalacije, baterija i antene.

Pronalaženje gubitaka

Pre instaliranja logera za otkrivanje šuma isticanja, treba proveriti sve ventile u izabranom području kako bi se obezbedilo da budu čvrsti i funkcionišu kako treba. Zatim treba da odlučite gde će se logeri instalirati.

U Klampenborgu je instalirano 125 logera za otkrivanje šuma isticanja i otkrivena su dva mesta na kojima je došlo do isticanja samo nekoliko dana nakon instalacije. Ta isticanja verovatno ne bi bila pronađena bez automatskih logera. Makar ne u kratkom vremenu.

Jedno od isticanja je otkriveno na privatnoj instalaciji cevi za čiju popravku je obično odgovoran vlasnik. U ovom slučaju, popravka je urađena u saradnji sa Nordvandom, a isticanje je zaustavljeno u periodu kraćem od tri nedelje.   Drugo mesto isticanja je popravljeno samo nedelju dana nakon njegovog otkrivanja.

Pre instaliranja logera za otkrivanje šuma isticanja u Klampenborgu, isticanja su otkrivana prilikom manuelne kontrole distributivne mreže. U tom području se obavljala sistematska, ali manuelna kontrola svake druge godine. Prema tome, očigledno je da bi bez logera otkrivanje isticanja u Klampenborgu moglo da potraje i do dve godine. Tokom tog perioda, gubitak vode će dovesti do znatnog troška, a treba uzeti u obzir da isticanje ima potencijal da vremenom preraste u pucanje cevi i da prouzrokuje još goru i skuplju štetu.   Stoga je upravljanje isticanjem važan alat za smanjenje gubitka vode i troškova.

Nordvand i HOFOR već koriste automatske logere za otkrivanje šuma isticanja na izabranim lokacijama u svojim područjima, a u okviru projekta LEAKman, čitava oblast Klampenborga se sada sistematski prati i na putu je da gubitak vode svede na najmanju.

Pregled

Zasuni

AVK danas nudi zasune u skladu sa globalnim standardima i sa velikim izborom krajeva i konfiguracija materijala – ukupno više od 100 varijanti kako bi se zadovoljili zahtevi iz regiona u nadležnosti AVK Internacionala , i ukupno više od 300 varijanti za regione drugih kompanija iz AVK grupe.