Slucaj postrojenje za tretman otpadnih voda sa revolucionarnom tehnologijom

Korišćenjem inovativnih tehnologija i korišćenje energetsi optimizovane, cilj je bio da postrojenje postane energetski nezavisno, pa čak i da proizvodi 50% više od sopstvene potrošnje.

Obnova postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u mestu Egaa započeta je radi maksimalne proizvodnje energije, a to je omogućila plodonosna saradnja sa vodećim dobavljačima tehnologija, procesa i komponenata. Vatech 2000 je među dobavljačima i isporučio je AVK nožaste zasune i leptiraste zatvarače zajedno sa Vatech ustavama i kuglastim ventilima za ovaj projekat. Odabrani su linearni aktuatori, s obzirom na svoju energetsku efikasnost u poređenju sa pneumatskim.

Uklanjanje azota pomoću bakterije anamoks

Instaliranjem postrojenja za odbačenu vodu DEMON® Anammox smanjuje se potrošnja električne energije za ukljanjanje azota. Sa dna zone prečišćavanja u DEMON® tanku, mulj se pumpa nazad u proces kao povratni mulj, a višak mulja se pumpa u ciklon, gde se prosejavaju annamox bakterije nastale u procesu prečišćavanja.  U ovom procesu se stvaraju bakterije anamoks, a pored čišćenja odbačene vode, one čiste i otpadnu vodu u procesnim rezervoarima bez korišćenja ugljenika.

Filtriranje ugljenika pomoću filtera Salsnes®

Norveški Salsnes® je razvio tračne filtere koji se koriste u ranoj fazi procesa za filtriranje ugljenika iz otpadnih voda. Time se smanjuje potrošnja energije za aeraciju, koja je ranije iznosila oko 40% od ukupne potrošnje energije, jer se ispušta manje ugljenika u procesne rezervoare. Koncentracija čvrste materije u primarnom mulju koji se izvlači iz tračnih filtera je toliko velika da se može izbeći prethodno odvodnjavanje. Primarni mulj i biološki mulj se pumpaju u digestor u kojem se stvara biogas. Nakon fermentacije, mulj se transportuje u otpremnike pre finalne dehidratacije.

Optimalno korišćenje biogasa

Pored toga, optimalno korišćenje biogasa je obezbeđeno instaliranjem visokoefikasnog postrojenja za proizvodnju gasa, pri čemu se biogas koristi za proizvodnju električne i toplotne energije. Takođe, višak toplotne energije se koristi za proizvodnju dodatnih 10% električne energije primenom organskog Rankineovog ciklusa (ORC). To pomaže u postizanju cilja da se proizvede 50% energije više od sopstvene potrošnje.

Pregled

Nožasti zasuni

Dizajn naših nožastih zasuna  je jednostavan i omogućava jednostavno održavanje i ekonomičnu instalaciju. Zasuni su dvosmerni i omogućavaju ugradnju bez ikakvih ograničenja u smeru protoka. Zaštićeno zaptivanje, visokokvalitetni materijali i puni otvor za protok vode do odličnih performansi i dugog životnog veka.

Preuzimanje brošura

Obrada otpadnih voda

Steknite potpuni uvid u naše ventile i pomoćnu opremu za obradu otpadnih voda, uključujući i sve podatke o njihovim svojstvima i prednostima