AVK International A/S - Balkan

Kako da odaberem pravi Zasun?

Odaberite zasun čvrste i izdržljive konstrukcije i izbegnite skupe zamene. Pet opštih kriterijuma za izbor vam mogu pomoći da donesete pravu odluku - kliknite ovde za dodatne detalje...

1)      Dizajn klina

Klin je zaptivni deo protočnog ventila i zato je od suštinskog značaja. Obratite pažnju na sledeće:

The right gate valve   
 • Matica klina: Matica klina povezuje klin sa vretenom. Postoje dva osnovna dizajna matice klina: labava matica klina gde mesingana matica uklizava u otvor u jezgru klina i fiksna matica klina koja se nastavlja na jezgro klina. Kod fiksne matice klina, broj pokretnih delova je smanjen, čime se eliminiše rizik od korozije do koje dolazi tako što pokretni delovi oštete površinu gume jezgra klina. Zato se ovaj dizajn preporučuje.
 • Vođice i papučice klina: Klin je izložen silama trenja i pritiska kad se ventil otvara i zatvara tokom rada cevi. Vođice u klinu koje odgovaraju određenim žlebovima u telu pomažu da se pozicija klina stabilizuje tokom rada i obezbeđuju da se vreteno ne iskrivi zbog brzine protoka. Papučice klina pomažu da se guma na površini klina ne pohaba zbog trenja između klina i klizne šine u telu. Uverite se da su papučice klina fiksirane za klin i da je sloj gume koji se nalazi ispod dovoljan da spreči koroziju jezgra klina.
 • Guma: Od suštinske je važnosti za nepropustljivost ventila da je klin u potpunosti vulkanizovan gumom i da je zapremina gume u oblasti zaptivanja klina dovoljna da apsorbuje nečistoće u sedištu. Snažna veza između gume i jezgra klina je važna da bi se osiguralo dobro zaptivanje čak i kad je guma komprimovana, i da bi se sprečila korozija čak i ako oštar predmet probije gumu tokom zatvaranja ventila.
 

2)      Kvalitet gume

Kvalitet gume je izuzetno važan za istrajnost i funkcionisanje ventila. Guma mora biti takva da može izdržati stalni uticaj nečistoća i hemikalija, a da se ne ošteti, i da može apsorbovati manje nečistoće u sedištu kako posle zatvaranja ventil ne bi propuštao. Obratite pažnju na sledeće:
 

 
 • Svojstva u slučaju kompresije: Svojstva u slučaju kompresije podrazumevaju sposobnost gume da se vrati u prvobitan položaj nakon pritiska. Standard EN 681-1 navodi minimalne zahteve za vrednost svojstva u slučaju kompresije, ali što su bolja svojstva u slučaju kompresije, to je bolja sposobnost gume da povrati prvobitni oblik i čvrsto zatvori ventil godinu za godinom.
 • Stvaranje biofilma: Gumena smesa otpušta organske supstance koje deluju kao hranljive materije za mikroorganizme, zbog čega dolazi do stvaranja biofilma koji zagađuje pijaću vodu. Odaberite ventile sa gumom na klinovima koja obezbeđuje minimalno stvaranje biofilma.
 • Otpornost na hemikalije za prečišćavanje vode: Hlor i druge hemikalije se često koriste za prečišćavanje novih cevi ili dezinfekciju starih. Ozon i hlor se takođe mogu dodati u niskim koncentracijama da bi voda mogla da se pije. Kvalitet gumene smese ne sme slabiti i ona ne sme da pukne usled hemijskog prečišćavanja pijaće vode, jer bi to dovelo do korozije jezgra klina.
 • Odobrenje za upotrebu sa pijaćom vodom: Sve komponente gume u dodiru sa pijaćom vodom treba da imaju odobrenje za upotrebu sa pijaćom vodom. Ukoliko nisu potrebna lokalna odobrenja, guma u direktnom dodiru sa pijaćom vodom treba da ima jedno od glavnih odobrenja ustanova kao što su DVGW/KTW, KIWA ili NF.

3)      Spoljna zaštita od korozije

   

Spoljna zaštita od korozije je od ključnog značaja za vek trajanja ventila. Preporučuje se homogen i ujednačen premaz od epoksidne smole prema zahtevima DIN 30677-2 i GSK*, a on podrazumeva sledeće:

 • Peskiranje pod jakim pritiskom: Prema standardu ISO 12944-4.
 • Debljina sloja: najmanje 250 my na svim delovima.
 • Test MIBK: Sušenje premaza od epoksidne smole treba proveriti testom unakrsnog povezivanja (testom MIBK). Nekoliko kapi metil izobutil ketona se stavlja na uzorak za testiranje. Posle 30 sekundi oblast testiranja se briše čistom belom krpom. Testirana površina ne sme da postane mat ili zamrljana, a krpa mora da ostane čista.
 • Otpor na udar: Cilindar od nerđajućeg čelika se spušta na premazanu površinu kroz cev dugu jedan metar. Posle svakog udara komponentu treba testirati električnim putem i ne bi trebalo da dođe do električnog proboja.
 • Slobodne pore: Koristi se detektor od 3kV sa četkastom elektrodom da se otkriju i pronađu sve rupice na premazu. 

4)      Nepropustljiva konstrukcija

   

Kod dizajna postoje dva važna problema:

 • Zaptivka vretena: Zaptivka koja se stavlja na kapicu oko vretena zadržava pritisak unutar ventila/cevi. Zaptivke vretena uvek treba da budu dizajnirane tako da im ne treba nikakvo održavanje i treba da traju tokom celog veka trajanja ventila ili bar da ispune zahteve vezane za vek trajanja prema standardu EN 1074-2. Glavna zaptivka koja zadržava unutrašnji pritisak treba da bude dizajnirana kao hidraulična zaptivka koja je sve čvršća sa većim unutrašnjim pritiskom. Potporne zaptivke treba da se stave oko vretena. Da bi se spojevi zaštitili od spoljnog zagađenja zaptivku treba staviti oko vretena pri vrhu.  Radi očuvanja bezbednosti i zdravlja, EPDM gumena smesa visokog kvaliteta odobrena za upotrebu sa pijaćom vodom mora da se koristi tamo gde postoji direktan dodir sa pijaćom vodom.  
 • Kapica/zaptivanje tela: Nepropustljivost između kapice i tela se može postići upotrebom dihtunga ugrađenog u udubljenje ventila. Takav dizajn obezbeđuje da dihtung bude u odgovarajućoj poziciji i da ne izleti usled naleta pritiska. Da bi se vijci kapice zaštitili od korozije, dihtung kapice treba da okružuje vijke, a vijci treba da budu ugrađeni u ventil tako da nijedan navoj nije izložen okruženju.

5)      Opšti učinak

Prilikom rada sa zasunom, bilo ručnim točkom ili pomoću električnog aktuatora, važno je obratiti pažnju na radni obrtni momenat i obrtni momenat zatvaranja. 

 • Radni obrtni momenat: Obrtni momenat da ventil dođe iz otvorene u zatvorenu poziciju treba da bude između 5 Nm i 30Nm u zavisnosti od veličine ventila. Važno je uzeti u obzir da ventili sa radnim obrtnim momentom manjim od 5 Nm podstiču rukovaoca ventilom da prebrzo zatvori ventil čime rizikuje da dovede do hidrauličnog udara i naleta pritiska u cevi.
 • Obrtni momenat zatvaranja: Obrtni momenat potreban da se ventil zatvori do izuzetno čvrstog položaja. Ovaj obrtni momenat za ventile sa ručnim točkom treba da bude usklađen sa prečnikom ručnog točka tako da rukovalac ventilom ne treba da primeni silu veću od 30-40kg. Prilikom rada sa ventilom sa električnim aktuatorom ili ručnim prenosnim mehanizmom, obrtni momenat treba da bude u granicama standardnog opsega aktuatora. Važno je obratiti pažnju na to da aktuatori obično imaju prilično širok opseg obrtnih momenata i često ISO prirubnički priključak između ventila i aktuatora određuje izbor aktuatora. Po pravilu, ventili sa ISO priključkom treba da imaju maksimalni obrtni momenat zatvaranja kao što je navedeno ispod:
  • ISO prirubnica F-10, maksimalno 120 Nm 
  • ISO prirubnica F-14, maksimalno 500 Nm 
  • ISO prirubnica F-16, maksimalno 1000 Nm 
 • Potpuna prohodnost: Da bi se omogućila upotreba uređaja za čišćenje cevi, unutrašnji prečnik ventila treba da odgovara nominalnoj veličini ventila.

 

* GSK  znači Gütegemeinshaft Schwerer Korrosionsschutz: to je nezavisno udruženje za kontrolu kvaliteta sa oko 30 članova koji su vodeći evropski proizvođači ventila i fitinga. GSK ističe zahteve za sam premaz i za kontrolne procedure završenog premazivanja.